پرسپولیسی‌ها در تبریز جشنواره گل به راه انداختند.

پرسپولیسی‌ها در تبریز جشنواره گل به راه انداختند.

ابرار با امیر هم تیتر جالبی انتخاب کرده و شاگردان ویسی دور از هیاهو، هم آسیایی شدند و هم به قهرمانی نزدیک هستند.