لستر ایران به قهرمانی نزدیک شده و یک زلزله واقعی هم در تبریز رخ داده است.

لستر ایران به قهرمانی نزدیک شده و یک زلزله واقعی هم در تبریز رخ داده است.

تبریز هم به پرویز ضربه زد تا هواداران آبی بیشتر به جام حذفی فکر کنند.