دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و راه آهن تهران در هفته سی ام لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید .

عکس: عبدالواحد میرزازاده - محمدرضا ندیمی -
1463162318285_abdolvahed mirzazadeh-1.jpg
1463162320001_abdolvahed mirzazadeh-10.jpg
1463162318488_abdolvahed mirzazadeh-2.jpg
1463162318659_abdolvahed mirzazadeh-3.jpg
1463162318784_abdolvahed mirzazadeh-4.jpg
1463162318924_abdolvahed mirzazadeh-5.jpg
1463162319096_abdolvahed mirzazadeh-6.jpg
1463162319470_abdolvahed mirzazadeh-8.jpg
1463162319626_abdolvahed mirzazadeh-9.jpg
1463162320126_abdolvahed mirzazadeh-11.jpg
1463162320360_abdolvahed mirzazadeh-12.jpg
1463162320547_abdolvahed mirzazadeh-13.jpg
1463162322887_abdolvahed mirzazadeh-14.jpg
1463162323277_abdolvahed mirzazadeh-15.jpg
1463162323433_abdolvahed mirzazadeh-16.jpg
1463162323760_abdolvahed mirzazadeh-17.jpg
1463162323870_abdolvahed mirzazadeh-18.jpg
1463162324041_abdolvahed mirzazadeh-19.jpg
1463162327458_abdolvahed mirzazadeh-20.jpg
1463163509815_abdolvahed mirzazadeh-1.jpg
1463164163347_Nadimiiiii-19.jpg
1463164163550_Nadimiiiii-20.jpg
1463164163799_Nadimiiiii-21.jpg
1463164164236_Nadimiiiii-22.jpg
1463164164454_Nadimiiiii-23.jpg
1463164164673_Nadimiiiii-24.jpg
1463164164844_Nadimiiiii-25.jpg
1463164075815_Nadimiiiii-10.jpg
1463164076720_Nadimiiiii-11.jpg
1463164076923_Nadimiiiii-12.jpg
1463164077141_Nadimiiiii-13.jpg
1463164077391_Nadimiiiii-14.jpg
1463164077562_Nadimiiiii-15.jpg
1463164077781_Nadimiiiii-16.jpg
1463164078202_Nadimiiiii-17.jpg
1463164075643_Nadimiiiii-9.jpg
1463164073803_Nadimiiiii-1.jpg
1463164074005_Nadimiiiii-2.jpg
1463164074239_Nadimiiiii-3.jpg
1463164074489_Nadimiiiii-4.jpg
1463164074739_Nadimiiiii-5.jpg
1463164074941_Nadimiiiii-6.jpg
1463164075191_Nadimiiiii-7.jpg
1463164075441_Nadimiiiii-8.jpg
1463164078420_Nadimiiiii-18.jpg