علی پروین در مصاحبه‌ای با روزنامه خبر ورزشی واکنش تندی نسبت به تقلید صدای خودش و دایی در جشن پس از پایان فصل پرسپولیسی‌ها داشت.


عکس/جشن گرفتند تا پروین و دایی را مسخره کنند!
علی پروین در مصاحبه‌ای با روزنامه خبر ورزشی واکنش تندی نسبت به تقلید صدای خودش و دایی در جشن پس از پایان فصل پرسپولیسی‌ها داشت.