بهنام ابوالقاسمپور پیشکسوت باشگاه پرسپولیس صبح امروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان دی تهران بستری شد.

ابوالقاسمپور با مشکل گرفتگی رگ اصلی قلب روبرو شده و پزشکان مشغول آنژوگرافی بر روی این پیشکسوت فوتبال هستند.