هفته اول - ریودوژانیرو برزیل

* پنجشنبه ۲۷ خرداد، ساعت ۲۱:۴۰ (برزیل - ایران)

* شنبه ۲۹ خرداد، ساعت ۰۰:۴۵
(آمریکا - ایران)

* یکشنبه ۳۰ خرداد، ساعت ۴
(آرژانتین - ایران)