مربی پرتغالی جدید تراکتورسازی با یک هوادار معلول دیدار گرمی داشت.

میگوئل تکسیرا که3 روز است در تمرینات تراکتورسازی حضور پیدا می کند، روز گذشته با یکی از هواداران معلول این تیم مواجه شد.


تکسیرا نزد این هواداررفت و با او برخوردی گرم داشت. خوش و بش های مربی پرتغالی با هوادار معلول در نوع خود جالب بود.