باشگاه ملوان سند توافقنامه فروش نفت به ملوان را که به امضای تمامی مسئولین امر رسیده است ، منتشر کرد.

با توجه به غیرقانونی بودن انتقال نفت به خریدار جدید، باشگاه ملوان ضمن رعایت تمامی موارد و با لاک گرفتن اعداد و ارقام ناچار به انتشار سند رسمی توافقنامه فروش نفت به ملوان را که به امضای آقایان؛ مهندس تاجیک، قتبرزاده و آل اسحاق به نمایندگی از نفت و به عنوان هیات واگذاری از یک سو و در طرف مقابل به امضای عضو نظامی هیات مدیره باشگاه ملوان، مدیرعامل باشگاه و مشاور حقوقی باشگاه ملوان رسیده است، شد.