ثانیه های پایانی بازی دیدنی و پر از استرس و هیجان امشب.سلفی من و گلبو

همسر محمد رضا مهدوی
همسر مهدی مهدوی از تماشاگران بازی تیم ملی والیبال ایران و صربستان بود . او با انتشار این عکس نوشت :
ثانیه های پایانی بازی دیدنی و پر از استرس و هیجان امشب.سلفی من و گلبو
مرسی از تیم ملی والیبال ایران که امشب گل کاشتن و خنده را به لبهای هممون نشوندن