جلد شنبه پیروزی به قرارداد مهدی طارمی پرداخته است. همچنین شکایت از کنعانی‌زادگان سوژه دیگر این روزنامه است.