ظاهرا دلیل اعتراض محسن مسلمان در روزهای اخیر به دلیل ماجرای بازوبند کاپیتانی پرسپولیس بوده.

ظاهرا دلیل اعتراض محسن مسلمان در روزهای اخیر به دلیل ماجرای بازوبند کاپیتانی پرسپولیس بوده.

رامین رضاییان بازیکن تستی ریزه؟ چشم بازار کور شد!

یک بازیکن شاکی هم گفته به خاطر نیاز مالی اغفال شده.