کاروان جمهوری بروندی در رژه المپیک با پوششی متفاوت حضور یافته بودند.