امروزه دیگر امور چتربازی تنها در انحصار ارتش ها و گروه های نظامی نیست بلکه به عنوان یک ورزش مفرح و نشاط آور مورد استقبال جوانان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی هم برای جنسیت قائل نیست حتی خانم های بسیاری به این ورزش روی آورده اند. البته چندین سال است که بعضی هنرهای نمایشی هم به آن افزوده شده یعنی چتربازان همزمان با پرشی که انجام می دهند، اقدام به انجام حرکات آکروباتیک نموده و گاهی هم با تخته پرش یا اسکیت فرود آمده اند !
مریم تاریکه لمسکی 16 ساله ، کم سن و سال ترین پرنده سقوط آزاد تاریخ چتر بازی ایران وجوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است. در این تصویر خانم مریم تاریکه لمسکی در حال تمرین حالت گیری پرش از هواپیما به مربیگری پدرش است.
تمرین حالت گیری سقوط و حفظ تعادل در ارتفاع اعضای تیپ 65 نیروی مخصوص نوهد ارتش توسط نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح در فرودگاه کلاله گرگان
مریم تاریکه لمسکی 16 ساله ، کم سن و سال ترین پرنده سقوط آزاد تاریخ چتر بازی ایران وجوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است. در این تصویر ایشان در حال تمرین حالت گیری سقوط و حفظ تعادل در ارتفاع در فرودگاه کلاله گرگان می باشد .
تمرین حالت گیری سقوط و حفظ تعادل در ارتفاع اعضای تیپ 65 نیروی مخصوص نوهد ارتش توسط نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح در فرودگاه کلاله گرگان
چک نهایی پیش از سوار شدن به هواپمایی y12 برای سقوط توسط نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح در فرودگاه کلاله گرگان
مریم تاریکه لمسکی 16 ساله ، کم سن و سال ترین پرنده سقوط آزاد تاریخ چتر بازی ایران وجوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است.
یکی از چتر بازان تیپ 65 نیرو مخصوص ارتش
مریم تاریکه لمسکی 16 ساله ، کم سن و سال ترین پرنده سقوط آزاد تاریخ چتر بازی ایران وجوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود( سمت راست )، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است.
مریم تاریکه لمسکی 16 ساله ، کم سن و سال ترین پرنده سقوط آزاد تاریخ چتر بازی ایران وجوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است. در این تصویر ایشان سومین پرش بند دار سقوط آزادش را تجربه می کند.
چتربازی در کلاله - گرگان
یک چتر باز در حین پرش بند دار سقوط آزادش است .چتربازی اتوماتیک:در این نوع چتربازی نفر چترباز دخالتی در باز شدن چتر ندارد و چتر او بوسیله بندی که به بند پیوند معروف است به بدنه بالگرد یاهواپیما و یا هر وسیله پرنده دیگر وصل می شود و چترباز انجام پرش می کند و این بند باعث بازشدن چتر می شود.ولی در صورتی که چتر دچار انحراف شد و باز نشد چتر کمکی که در جلوی نفر چترباز است از نوع غیر اتوماتیک استو با دستگیره ای که در روی ان تعبیه شده نفر چترباز می تواند چتر کمکی را بنا به اختیار خود باز کند .از انواع چترهای اتوماتیکمی توان به چترهای تی 10 بی -ام سی وان - چترهای ققنوس (تی 10 بی - ام سی وان) ساخت شیراز اشاره کرد.
چتربازی در کلاله - گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان
اعضای تیپ 65 نیرو مخصوص ارتش در حین جمع کردن و بسته بندی چتر
تمرین حالت گیری پرش دونفره
توصیه های نهایی مربی در هواپیما در خصوص زمان و حالت پرش از وسیله
یک چتر باز در حین پرش بند دار سقوط آزادش است .چتربازی اتوماتیک:در این نوع چتربازی نفر چترباز دخالتی در باز شدن چتر ندارد و چتر او بوسیله بندی که به بند پیوند معروف است به بدنه بالگرد یاهواپیما و یا هر وسیله پرنده دیگر وصل می شود و چترباز انجام پرش می کند و این بند باعث بازشدن چتر می شود.ولی در صورتی که چتر دچار انحراف شد و باز نشد چتر کمکی که در جلوی نفر چترباز است از نوع غیر اتوماتیک استو با دستگیره ای که در روی ان تعبیه شده نفر چترباز می تواند چتر کمکی را بنا به اختیار خود باز کند .از انواع چترهای اتوماتیکمی توان به چترهای تی 10 بی -ام سی وان - چترهای ققنوس (تی 10 بی - ام سی وان) ساخت شیراز اشاره کرد.
چتربازی در کلاله - گرگان
یک چتر باز در حین پرش سقوط آزاد است.چتربازی غیر اتوماتیک(سقوط آزاد):این نوع چتربازی کاملا عکس اتوماتیک است یعنی نفر چترباز چتر را می پوشد و از ارتفاع مشخص می پرد و در ارتفاع مورد دلخواهخود چتر را بوسیله پاراشوت باز می کند .از انواع چترهای سقوط آزاد هم می توان به جالبرت - فالکون - مچ - پرستو و ... اشاره کرد.
چتربازی در کلاله - گرگان
پرش تندم ( دونفره ) توسط استاد پرش جواد لطفی در فرودگاه کلاله گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان
یک چتر باز در حین پرش سقوط آزاد است.چتربازی غیر اتوماتیک(سقوط آزاد):این نوع چتربازی کاملا عکس اتوماتیک است یعنی نفر چترباز چتر را می پوشد و از ارتفاع مشخص می پرد و در ارتفاع مورد دلخواهخود چتر را بوسیله پاراشوت باز می کند .از انواع چترهای سقوط آزاد هم می توان به جالبرت - فالکون - مچ - پرستو و ... اشاره کرد.
چتربازی در کلاله - گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان
چتربازی در کلاله - گرگان