بازیکنان ایران و سوریه در اواخر نیمه اول روی یک صحنه باهم دچار درگیری فیزیکی شدند.

بازیکنان ایران و سوریه در اواخر نیمه اول روی یک صحنه باهم دچار درگیری فیزیکی شدند.