پولی که توسط اداره مالیات از حساب باشگاه استقلال برداشته شده بود، دوباره به حساب این باشگاه بازگردانده شد.

باشگاه استقلال قصد داشت روز دوشنبه بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کند، اما اداره مالیات به علت بدهی مالیاتی این باشگاه، مبلغ یک میلیارد تومان از حساب این باشگاه برداشت کرد.

در همین زمینه، مسئولان استقلال رایزنی‌هایی را انجام داده تا بتوانند این مبلغ را با دادن تعهدی برگردانند. امروز خبر رسید که رایزنی‌ها جواب داد و پول برداشت شده به حساب باشگاه برگردانده شد.