بازیگران و چهره های مشهور در کنار پدر و مادرهایشان
خداداد عزیزی و پدرش