بازیگران و چهره های مشهور در کنار پدر و مادرهایشان
سید احمد خمینی در کنار پدرش