بازیگران و چهره های مشهور در کنار پدر و مادرهایشان
کیمیا علیزاده و پدرش