اگرچه ظاهر آقا کریم زیاد نشان نمی‌دهد، اما او در دوران بازیگری‌اش کم شیطنت نداشته!

اگرچه ظاهر آقا کریم زیاد نشان نمی‌دهد، اما او در دوران بازیگری‌اش کم شیطنت نداشته! مربی مقتدر این روزهای پرسپولیس، یک روز هوس کرد چنین فیگور بامزه‌ای برای عکاس بگیرد!