سام درخشانی و همسرش با شهرزاد کمال زاده (بازیگر) و محمد سلوکی مجری معروف

سام درخشانی و همسرش با شهرزاد کمال زاده (بازیگر) و محمد سلوکی مجری معروف
سام درخشانی و همسرش