پرسپولیسی ها قهرمانی شان را جشن گرفتند در حالی که نتوانستند به قولشان برای بالا بردن جام روی دستان یادگار کاپیتان فقیدشان عمل کنند.


پرسپولیسی ها قهرمانی شان را جشن گرفتند در حالی که نتوانستند به قولشان برای بالا بردن جام روی دستان یادگار کاپیتان فقیدشان عمل کنند. این اتفاقی بود که باعث شد عالیشاه پستی در اینستاگرامش منتشر کند و در آن ضمن تبریک قهرمانی به هواداران پرسپولیس بنویسد: ای کاش هوای این بچه را بیشتر داشتن!