مشکلات مالی باشگاه با همت وزارت ورزش و پشتیبانی های دولت تا حدودی برطرف شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: مشکلات مالی باشگاه با همت وزارت ورزش و پشتیبانی های دولت بخصوص با تصمیمات و اقدامات مفیدی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام دادند تا حدودی برطرف شد.


علی اکبر طاهری درباره طرح 5 هزار تومانی که با واکنش های متفاوت و منفی مواجه شد هم افزود: چند بار در این باره توضیح داده ام که این طرح نبوده زیرا اگر به عنوان طرح عنوان می شد مقدمات و تمهیدات خاصی برای آن درنظر گرفته می شد.

وی گفت: تیم های باشگاهی در کشورهای مختلف، باشگاه هواداران دارند و با توجه به اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس هم از طرفداران و هواداران زیادی برخوردار است ما این طرفداران را یک دارایی عظیم می دانیم، اگر بتوانیم این دارایی را خوب مدیریت و هدایت کنیم با یک مبلغ ناچیز، خواهیم توانست خرج یک فصل را از این طریق تامین کنیم که این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد مطرح شد.

معوقات بسیار زیادی داریم

طاهری با بیان اینکه حامیان مالی باشگاه بخشی از هزینه های ما را تامین می کنند گفت: اکنون معوقات بسیار زیادی از قبل از این حامیان مالی داریم که همین معوقات روند اجرایی را کند کرده است.