رومن ولاسف قهرمان کشتی فرنگی روسیه در ورزن 74 کیلوگرم با انشتار این عکس در صفحه ایستاگرام شخصی خود با حمید سوریان قهرمان کشورمان ابراز همدردی کرد و او را «همواره بهترین» خواند.