مجتبی محرمی تصویر زیر را در اینستاگرام منتشر کرد.

مجتبی محرمی تصویر زیر را در اینستاگرام منتشر کرد. توضیح بیشتر درمورد تصویر زیر اینکه، افراد حاضر در آن به تریتیب ایستاده از راست: فرشاد پیوس، مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، حجت شاه نباتی، کریم باوی و نشسته از راست محسن عاشوری، شکورزاده، تقوی و محمج پنجعلی هستند که در ترکیب تیم تهران الف قرار گرفته بودند.