مسئولان برگزار کننده رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا، عنوان بهترین بازیکن را به فرشته کریمی اختصاص دادند.

مسئولان برگزار کننده رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا، عنوان بهترین بازیکن را به فرشته کریمی اختصاص دادند.


مسئولان برگزار کننده رقابتهای قهرمانی آسیا، فرشته کریمی را به عنوان بهترین بازیکن معرفی کردند و جایزه بهترین بازیکن فوتسال نخستین دوره رقابتهای قهرمانی بانوان آسیا به وی اختصاص یافت.

وی در دیدار با تیم ازبکستان نیز به عنوان بهترین بازیکن زمین مسابقه شناخته شد.