شهر قندوز که دو روز پیش به تصرف نیروهای طالبان در آمده بود سحرگاه امروز به کنترل نیروهای امنیتی افغان درامد.

شهر قندوز که دو روز پیش به تصرف نیروهای طالبان در آمده بود سحرگاه امروز به کنترل نیروهای امنیتی افغان درامد.

درعملیات آزاد سازی قندوز که از شب گذشته آغاز شد بیش از 200نفر از نیروهای طالبان کشته شدند اما به نیروهای امنیتی افغان اسیبی نرسید.
فرمانده پلیس قندوز می گوید: بسیاری از نیروهای طالبان از این شهر فرار کرده و به اطراف گریختند.