این عکس کوچک است، درست به اندازه بی‌ادعایی هادی، این عکس عجیب است، درست به اندازه خبر رفتنش. بخواب آرام دل دیوانه.