بازیکنان پرسپولیس از صبج پنجشنبه با حالی زار جلوی بیمارستان آتیه در سوگ از دست دادن هادی نوروزی اشک می ریختند.

بازیکنان پرسپولیس از صبج پنجشنبه با حالی زار جلوی بیمارستان آتیه در سوگ از دست دادن هادی نوروزی اشک می ریختند.