سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: معیار من برای دعوت از بازیکنان به تیم ملی، شخصیت و استعداد بازیکنان است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: معیار من برای دعوت از بازیکنان به تیم ملی، شخصیت و استعداد بازیکنان است.


کارلوس کی روش در پاسخ به صحبت های اسدی ، دبیر کل فدراسیون فوتبال درباره لزوم دعوت از رحمتی به اردوی تیم ملی فوتبال گفت: معیار انتخابهای من همیشه بنا بر دو مطلب اصلی بوده است: 1- شخصیت 2- استعداد- 1- افرادی که از بعد شخصیتی مردود شوند هیچ شانسی با من ندارند، حتی اگر درون زمین استعدادشان را نشان دهند.

2- متاسفانه انتخاب آقای اسدی در فدراسیون فوتبال نیز بنابر معیار شخصیت و استعداد نبوده است.

انتخاب ایشان هدیه ای در تاریکی بوده است."