باشگاه استقلال به علت اجرا نشدن تعهدات شرکت ریرا و برگشت مجدد چک این شرکت برای چندمین بار از این مجموعه شکایت می کند.

باشگاه استقلال به علت اجرا نشدن تعهدات شرکت ریرا و برگشت مجدد چک این شرکت برای چندمین بار از این مجموعه شکایت می کند.


عضو هیات مدیره استقلال گفت : در ابتدای این فصل باشگاه استقلال در قراردادی با شرکت ریرا، اگهی های خود را به این شرکت واگذار کرد که با انجام نشدن تعهدات این شرکت و نبود توان مالی، این شرکت خیلی زود کنار گذاشته و مقرر شد؛ علی دولتشاهی مدیرعامل شرکت 45 میلیارد ریال خسارت به باشگاه بابت بازیهای ابتدایی فصل پرداخت شود.

سبک دست افزود: شرکت ریرا نتوانست تعهدات قراردادی خود به باشگاه استقلال را انجام دهد و تمام چک های آنها برگشت خورده است، باشگاه تصمیم گرفت برای وصول طلب 45 میلیارد ریالی خود از طریق حقوقی و شکایت از مدیر شرکت اقدام کند.