قصد داریم از هر نوع بی انضباطی در هر حوزه ورزش از جمله فدراسیون های ورزشی جلوگیری و اصلاحات لازم را اعمال کنیم.

وزیر ورزش و جوانان: قصد داریم از هر نوع بی انضباطی در هر حوزه ورزش از جمله فدراسیون های ورزشی جلوگیری و اصلاحات لازم را اعمال کنیم.

محمود گودرزی در جلسه با بازرسان فدراسیون های ورزشی، دقت در بررسی همه اعتبارات از جمله درآمدی و دولتی در فدراسیون های ورزشی را مورد توجه قرار داد و افزود: در قضاوت ها و گزارش ها باید دقت شود که اغماض بی دلیل و جهت گیری صورت نگیرد.

وی نظارت و کنترل را موجب سلامت سازمان ها عنوان کرد و گفت: قصد داریم ار هر نوع بی انضباطی در هر حوزه ورزش از جمله فدراسیون ها جلوگیری و اصلاحات لازم را اعمال کنیم.

وزیر ورزش در ادامه به تراکم نیروی انسانی در فدراسیون ها اشاره و خاطر نشان کرد: برخی گزینش نیروهای انسانی در این سازمان ها منطقی نیست و باید به دلیل سخت شدن کنترل کمی و کیفی، فدراسیون ها چابک و سبک باشند.