حسام نواب صفوی با انتشار این عکس نوشت :

حسام نواب صفوی
این پیانو یک عتیقه است شناسنامه این پیانو رو میدانم یکی از اینها. در مشهد است و منحصر به فرد است در حال نواختن قطه ای از استاد بنان بعد از با همین لباس که در هنل همای ١واقع در خیابان احمد آباد به حرم مطهر رفتم در چند روز آینده باز هم مشهد سفر خواهم کرد