پست فرشاد احمدزاده پس از برد صدرنشین

فرشاد احمدزاده با انتشار عکس و نوشته زیر، به اینستاگرام برگشت.