شهرزاد کمال زاده با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت: برام دعا کنید.
برای