وزارت خارجه عربستان سعودی در اقدامی تهاجمی و خصمانه، لیستی سراسر اتهام منتشر و در آن ادعا کرد که از زمان انقلاب، جمهوری اسلامی 57 مورد اقدام در حمایت از تروریسم و افراطی گری در منطقه و جهان داشته است

● عربستان لیست سیاه 57 بندی، علیه ایران منتشر کرد

وزارت خارجه عربستان سعودی در اقدامی تهاجمی و خصمانه، لیستی سراسر اتهام منتشر و در آن ادعا کرد که از زمان انقلاب، جمهوری اسلامی 57 مورد اقدام در حمایت از تروریسم و افراطی گری در منطقه و جهان داشته است