ساخت مقبره کاپیتان فقید پرسپولیس مراحل نهایی اش را طی می کند.

به نقل از کاپ، ،تماشای مقبره هادی نوروزی نشان می دهد این سازه آخرین مراحل ساخت را سپری می کند