شوخی جان کری با یک وزیر خارجه

شوخی جان کری با وزیر امور خارجه سوییس