ملی‌پوش ایرانی که یکی از باانگیزه ترین و آماده ترین بازیکنان فرانکفورت در اردوی ترکیه بود در تمرینات بوکس هم نشان داد به خوبی از فنون رشته های رزمی از جمله بوکس آگاهی دارد