دو پیشکسوت پرسپولیسی به یک رستوران رفته‌ و حال خوبشان را با هواداران به اشتراک گذاشته‌اند.

دو پیشکسوت پرسپولیسی به یک رستوران رفته‌ و حال خوبشان را با هواداران به اشتراک گذاشته‌اند. مهرداد میناوند با انتشار عکس زیر از حال خوش مجتبی محرمی و خودش خبر داده است.