پیمان معادی در اینستاگرام نوشته: خسته نباشید و تبریک به عوامل سازنده فیلم درخشان و با اهمیت ایستاده در غبار. کیف کردم از دیدنش و بیصبرانه منتظر دیدن کار بعدى این فیلمساز هستم.

تعریف و تمجید پیمان معادی از ایستاده در غبار/عکس
پیمان معادی در اینستاگرام نوشته: خسته نباشید و تبریک به عوامل سازنده فیلم درخشان و با اهمیت ایستاده در غبار. کیف کردم از دیدنش و بیصبرانه منتظر دیدن کار بعدى این فیلمساز هستم.