نوید محمد زاده در روز ششم در کاخ جشنواره.

نوید محمدزاده در جشنواره فیلم فجر/عکس
نوید محمد زاده در روز ششم در کاخ جشنواره.