حسام نواب صفوی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: با دوست خوبم رضا کیانیان.

رضا کیانیان و حسام نواب صفوی/عکس
حسام نواب صفوی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: با دوست خوبم رضا کیانیان.