سید احمد خمینی با انتشار این عکس نوشته ای را هم درج کرده است.

سید احمد خمینی با انتشار عکس زیر نوشته ای را هم درج کرده است.
او نوشته: شور و حال کودکى بر نگردد دریغا
قیل و قال کودکى بر نگردد دریغا

پى نوشت : عکس من و نرگس خواهرم ، دوازده سال پیش
عکاس : ❤️بابا❤️
امروز مامان به طور اتفاقى این عکس رو لاى کتاب درسى قدیمى اش پیدا کرد.

سید احمد خمینی