بهنام تشکر این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و در توضیح ان نوشته: با ایمان امیدوارى عزیز طراح گریم دودکش ادامه فیلمبردارى پل طبیعت.

بهنام تشکر در پل طبیعت/عکس