نگار عابدی و امیرحسین رستمی در یکی از رستوران‌های پل طبیعت/عکس
نگار عابدی با انتشار این عکس نوشته: قابى ، به عنوان یاد ، براى سالهایى که در پیشند.... پل طبیعت امروز و این لحظه...