ترلان پروانه شعری از سعدی را در کنار این عکس از خودش منتشر کرده: غَـرَض نقشیست کز ما باز ماند..

نقشی که از ترلان پروانه در جنگل‌ها ماند/عکس