شهرام عبدلی عکس زیر را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

شهرام عبدلی و فرزندش