نوید، فرزند ناصر عبداللهی به تازگی خواننده شده است.

نوید، فرزند ناصر عبداللهی به تازگی خواننده شده است.
عکس: فرزند ناصر عبداللهی