اقشار مختلف مردم پیکر شهیدان مظلوم غواص عملیات کربلای 4 را تشییع کردند.

اقشار مختلف مردم پیکر شهیدان مظلوم غواص عملیات کربلای 4 را تشییع کردند.

.