برخی از این پدران فرصت داشته اند تا از این دقایق ارزشمند تصاویر زیبایی تهیه کنند.

در دنیای ماشینی و پرمشغله امروز پدران همانند مادران باید در کنار تلاش برای کسب درآمد ، مدت زمانی را در کنار فرزندانشان بگذرانند.
1
1

برخی از این پدران فرصت داشته اند تا از این دقایق ارزشمند تصاویر زیبایی تهیه کنند.